Menu

Rachel Bailey Hyrwyddwr Anableddau Dysgu

Fy enw i yw Rachel Bailey, ac rwy’n hyrwyddwr cyflogaeth ar gyfer pobl ag Anableddau Dysgu.

Mae gen i Barlys yr Ymennydd, sydd wedi bod gennyf trwy fy mywyd. Mae fy Mharlys yr Ymennydd yn effeithio ar fy lleferydd a’m symudedd. Gall hyn fod yn heriol i mi yn ddyddiol, ac i bobl eraill ar adegau. Gydag amynedd, mae pethau’n dod yn haws dros amser. Rwy’n hoffi byw fy mywyd i’r eithaf!!

Rwy’n credu y dylai cyflogwyr gyflogi pobl ag anableddau er mwyn rhoi cyfle i ni ddangos yr hyn y mae pobl anabl yn abl i’w wneud. Mae bod yn anabl fy hun yn gallu bod yn ynysig iawn gan fy mod yn teimlo’n wahanol i bawb arall sy’n mynd allan a dod o hyd i swydd.

Nid yw’r ffaith bod gennym anabledd yn golygu nad ydym yn gyflogadwy. Mae gan bawb dalent, ac mae gan bob un alluoedd mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Byddai cael cyfle yn golygu llawer i ni. Ni ddylai unigolyn gael ei gyfyngu na’i farnu ar sail ei anabledd na’i gyflwr iechyd. Mae angen i’r gweithle feithrin agwedd o dderbyn a bod รข hawliau cyfartal.