Menu

Yr Hyn a Wnawn

Mae PAVS yn rhoi cymorth i nifer o wahanol fathau o grwpiau yn Sir Benfro, gan gynnwys elusennau, grwpiau cymorth a mathau eraill o sefydliadau gwirfoddol.

Mae PAVS hefyd yn cefnogi pobl i wneud y canlynol:

  • Dod o hyd i rôl wirfoddol.
  • Dod o hyd i help neu gefnogaeth neu gael gafael ar wasanaethau.

Y Cysylltwyr Cymunedol

Mae yna bedwar Cysylltwr Cymunedol yn Sir Benfro, a’u rôl nhw yw cwrdd â phobl er mwyn helpu gyda phob math o bethau. Gallant gefnogi pobl i gymryd camau cadarnhaol er mwyn gwella iechyd, bod yn fwy cymdeithasol, mynd allan a helpu pobl i fwynhau bywyd lle maent yn byw. Gall hyn fod drwy wirfoddoli, cysylltu â grŵp lleol, clwb neu hyd yn oed rywbeth fel cludiant cymunedol.

Gwirfoddoli

Pan fyddwch yn gwneud gweithgaredd neu dasg lle nad ydych yn cael eich talu, er budd rhywun arall heblaw chi’ch hun neu eich teulu, byddwch yn gwirfoddoli.

Mae nifer o rolau gwirfoddol ar gael ledled Sir Benfro (mwy na 400) a gall PAVS eich helpu i ddod o hyd i rywbeth sy’n addas i chi. Bydd Swyddog Gwirfoddoli yn trefnu apwyntiad i gael sgwrs dros y ffôn neu wyneb yn wyneb, er mwyn dod i wybod beth allai fod gennych ddiddordeb ynddo. Byddant yn gwneud eu gorau i ddod o hyd i rywbeth sy’n cyfateb i’r hyn yr hoffech ei wneud, a gallant eich helpu i wneud cais am y rôl.

Mae rolau ar gael mewn nifer o feysydd gwahanol gan gynnwys gweithio mewn siopau elusennol, yn yr awyr agored, gydag anifeiliaid, gyda phobl ifanc, gyda phobl hŷn a llawer mwy.

Gall PAVS hyd yn oed eich helpu i gael tystysgrif am nifer yr oriau rydych yn gwirfoddoli. Gall gwirfoddolwyr gael tystysgrif am 50, 100, neu 200 awr o wirfoddoli.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad:

PAVS
36/38 Y Stryd Fawr
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2DA

Ffôn: 01437 769422

E-bost: enquiries@pavs.org.uk

Cysylltwyr Cymunedol

Ffôn: 01437 769422

E-bost: communityconnectors@pavs.org.uk

Gwybodaeth Hygyrch

  • Mynediad i Gadeiriau Olwyn
  • Dolen Glyw
  • Braille
  • Dogfennau Mwy

Hello and welcome to Access Pembrokeshire

This is a short message to let you know that unfortunately Accessible Pembrokeshire may not run correctly in some web browsers.

We are currently having a lot of issues with Internet Explorer.

If the website is not running correctly in your web browser please consider using Google Chrome or Mozilla Fire Fox instead.

If you would prefer to use Internet Explorer please scroll down the page as the information is still available.

Many Thanks

The Access Pembrokeshire Team

Internet Explorer users must scroll down on the website